Galleries 43
Collections 0
Groups 0

72.001 BF2469 Herald Scoliopteryx libatrix

126 photos
72.001 BF2469 Herald Scoliopteryx libatrix

72.002 BF2474 Straw Dot Rivula sericealis

11 photos
72.002 BF2474 Straw Dot Rivula sericealis

72.003 BF2477 Snout Hypena proboscidalis

21 photos
72.003 BF2477 Snout Hypena proboscidalis

72.007 BF2476 Beautiful Snout Hypena crassalis

57 photos
72.007 BF2476 Beautiful Snout Hypena crassalis

72.009 BF2031 White Satin Leucoma salicis

18 photos
72.009 BF2031 White Satin Leucoma salicis

72.010 BF2033 Black Arches Lymantria monacha

23 photos
72.010 BF2033 Black Arches Lymantria monacha

72.011 BF2034 Gypsy Moth Lymantria dispar

49 photos
72.011 BF2034 Gypsy Moth Lymantria dispar

72.012 BF2029 Brown-tail Euproctis chrysorrhoea

19 photos
72.012 BF2029 Brown-tail Euproctis chrysorrhoea

72.013 BF2030 Yellow-tail Euproctis similis

32 photos
72.013 BF2030 Yellow-tail Euproctis similis

72.015 BF2028 Pale Tussock Calliteara pudibunda

91 photos
72.015 BF2028 Pale Tussock Calliteara pudibunda

72.016 BF2027 Dark Tussock Dicallomera fascelina

38 photos
72.016 BF2027 Dark Tussock Dicallomera fascelina

72.017 BF2026 Vapourer Orgyia antiqua

71 photos
72.017 BF2026 Vapourer Orgyia antiqua

72.018 BF2025 Scarce Vapourer Orgyia recens

114 photos
72.018 BF2025 Scarce Vapourer Orgyia recens

72.019 BF2061 Buff Ermine Spilosoma lutea

35 photos
72.019 BF2061 Buff Ermine Spilosoma lutea

72.020 BF2060 White Ermine Spilosoma lubricipeda

43 photos
72.020 BF2060 White Ermine Spilosoma lubricipeda

72.022 BF2063 Muslin Moth Diaphora mendica

23 photos
72.022 BF2063 Muslin Moth Diaphora mendica

72.023 BF2059 Clouded Buff Diacrisia sannio

25 photos
72.023 BF2059 Clouded Buff Diacrisia sannio

72.024 BF2064 Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa

30 photos
72.024 BF2064 Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa

72.026 BF2057 Garden Tiger Arctia caja

103 photos
72.026 BF2057 Garden Tiger Arctia caja

72.029 BF2068 Scarlet Tiger Callimorpha dominula

46 photos
72.029 BF2068 Scarlet Tiger Callimorpha dominula

72.031 BF2069 Cinnabar Tyria jacobaeae

56 photos
72.031 BF2069 Cinnabar Tyria jacobaeae

72.034 BF2054 Crimson Speckled Utetheisa pulchella

35 photos
72.034 BF2054 Crimson Speckled Utetheisa pulchella

72.035 BF2037 Rosy Footman Miltochrista miniata

14 photos
72.035 BF2037 Rosy Footman Miltochrista miniata

72.036 BF2038 Muslin Footman Nudaria mundan

18 photos
72.036 BF2038 Muslin Footman Nudaria mundan

72.037 BF2035 Round-winged Muslin Thumatha senex

13 photos
72.037 BF2035 Round-winged Muslin Thumatha senex

72.038 BF2040 Four-dotted Footman Cybosia mesomella

22 photos
72.038 BF2040 Four-dotted Footman Cybosia mesomella

72.041 BF2051 Four-spotted Footman Lithosia quadra

39 photos
72.041 BF2051 Four-spotted Footman Lithosia quadra

72.042 BF2039 Red-necked Footman Atolmis rubricollis

27 photos
72.042 BF2039 Red-necked Footman Atolmis rubricollis

72.043 BF2049 Buff Footman Eilema depressa

34 photos
72.043 BF2049 Buff Footman Eilema depressa

72.044 BF2044 Dingy Footman Eilema griseola

14 photos
72.044 BF2044 Dingy Footman Eilema griseola

72.045 BF2050 Common Footman Eilema lurideola

22 photos
72.045 BF2050 Common Footman Eilema lurideola

72.046 BF2047 Scarce Footman Eilema complana

31 photos
72.046 BF2047 Scarce Footman Eilema complana

72.052 BF2493 Dotted Fan-foot Macrochilo cribrumalis

7 photos
72.052 BF2493 Dotted Fan-foot Macrochilo cribrumalis

72.053 BF2489 Fan-foot Herminia tarsipennalis

6 photos
72.053 BF2489  Fan-foot Herminia tarsipennalis

72.055 BF2492 Small Fan-foot Herminia grisealis

7 photos
72.055 BF2492 Small Fan-foot Herminia grisealis

72.060 BF2485 Marsh Oblique-barred Hypenodes humidalis

13 photos
72.060 BF2485 Marsh Oblique-barred Hypenodes humidalis

72.061 BF2484 Pinion-streaked Snout Schrankia costaestrigalis

15 photos
72.061 BF2484 Pinion-streaked Snout Schrankia costaestrigalis

72.063 BF2466 Blackneck Lygephila pastinum

35 photos
72.063 BF2466 Blackneck Lygephila pastinum

72.069 BF2473 Beautiful Hook-tip Laspeyria flexula

12 photos
72.069 BF2473 Beautiful Hook-tip Laspeyria flexula

72.076 BF2451 Clifden Nonpareil Catocala fraxini

22 photos
72.076 BF2451 Clifden Nonpareil Catocala fraxini

72.078 BF2452 Red Underwing Catocala nupta

40 photos
72.078 BF2452 Red Underwing Catocala nupta

72.083 BF2463 Burnet Companion Euclidia glyphica

3 photos
72.083 BF2463 Burnet Companion Euclidia glyphica

72.084 BF2462 Mother Shipton Euclidia mi

13 photos
72.084 BF2462 Mother Shipton Euclidia mi