Galleries 36
Collections 0
Groups 0

72.001 BF2469 Herald Scoliopteryx libatrix

45 photos
72.001 BF2469 Herald Scoliopteryx libatrix

72.002 BF2474 Straw Dot Rivula sericealis

4 photos
72.002 BF2474 Straw Dot Rivula sericealis

72.003 BF2477 Snout Hypena proboscidalis

7 photos
72.003 BF2477 Snout Hypena proboscidalis

72.007 BF2476 Beautiful Snout Hypena crassalis

32 photos
72.007 BF2476 Beautiful Snout Hypena crassalis

72.009 BF2031 White Satin Leucoma salicis

2 photos
72.009 BF2031 White Satin Leucoma salicis

72.010 BF2033 Black Arches Lymantria monacha

4 photos
72.010 BF2033 Black Arches Lymantria monacha

72.011 BF2034 Gypsy Moth Lymantria dispar

49 photos
72.011 BF2034 Gypsy Moth Lymantria dispar

72.012 BF2029 Brown-tail Euproctis chrysorrhoea

19 photos
72.012 BF2029 Brown-tail Euproctis chrysorrhoea

72.013 BF2030 Yellow-tail Euproctis similis

8 photos
72.013 BF2030 Yellow-tail Euproctis similis

72.015 BF2028 Pale Tussock Calliteara pudibunda

11 photos
72.015 BF2028 Pale Tussock Calliteara pudibunda

72.016 BF2027 Dark Tussock Dicallomera fascelina

25 photos
72.016 BF2027 Dark Tussock Dicallomera fascelina

72.017 BF2026 Vapourer Orgyia antiqua

54 photos
72.017 BF2026 Vapourer Orgyia antiqua

72.018 BF2025 Scarce Vapourer Orgyia recens

114 photos
72.018 BF2025 Scarce Vapourer Orgyia recens

72.019 BF2061 Buff Ermine Spilosoma lutea

17 photos
72.019 BF2061 Buff Ermine Spilosoma lutea

72.020 BF2060 White Ermine Spilosoma lubricipeda

19 photos
72.020 BF2060 White Ermine Spilosoma lubricipeda

72.023 BF2059 Clouded Buff Diacrisia sannio

13 photos
72.023 BF2059 Clouded Buff Diacrisia sannio

72.024 BF2064 Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa

8 photos
72.024 BF2064 Ruby Tiger Phragmatobia fuliginosa

72.026 BF2057 Garden Tiger Arctia caja

56 photos
72.026 BF2057 Garden Tiger Arctia caja

72.031 BF2069 Cinnabar Tyria jacobaeae

30 photos
72.031 BF2069 Cinnabar Tyria jacobaeae

72.035 BF2037 Rosy Footman Miltochrista miniata

5 photos
72.035 BF2037 Rosy Footman Miltochrista miniata

72.036 BF2038 Muslin Footman Nudaria mundan

4 photos
72.036 BF2038 Muslin Footman Nudaria mundan

72.037 BF2035 Round-winged Muslin Thumatha senex

9 photos
72.037 BF2035 Round-winged Muslin Thumatha senex

72.038 BF2040 Four-dotted Footman Cybosia mesomella

11 photos
72.038 BF2040 Four-dotted Footman Cybosia mesomella

72.041 BF2051 Four-spotted Footman Lithosia quadra

33 photos
72.041 BF2051 Four-spotted Footman Lithosia quadra

72.042 BF2039 Red-necked Footman Atolmis rubricollis

6 photos
72.042 BF2039 Red-necked Footman Atolmis rubricollis

2.043 BF2049 Buff Footman Eilema depressa

25 photos
2.043 BF2049 Buff Footman Eilema depressa

72.044 BF2044 Dingy Footman Eilema griseola

9 photos
72.044 BF2044 Dingy Footman Eilema griseola

72.045 BF2050 Common Footman Eilema lurideola

11 photos
72.045 BF2050 Common Footman Eilema lurideola

72.046 BF2047 Scarce Footman Eilema complana

22 photos
72.046 BF2047 Scarce Footman Eilema complana

72.055 BF2492 Small Fan-foot Herminia grisealis

4 photos
72.055 BF2492 Small Fan-foot Herminia grisealis

72.060 BF2485 Marsh Oblique-barred Hypenodes humidalis

10 photos
72.060 BF2485 Marsh Oblique-barred Hypenodes humidalis

72.063 BF2466 Blackneck Lygephila pastinum

27 photos
72.063 BF2466 Blackneck Lygephila pastinum

72.069 BF2473 Beautiful Hook-tip Laspeyria flexula

1 photos
72.069 BF2473 Beautiful Hook-tip Laspeyria flexula

72.076 BF2451 Clifden Nonpareil Catocala fraxini

19 photos
72.076 BF2451 Clifden Nonpareil Catocala fraxini

72.078 BF2452 Red Underwing Catocala nupta

8 photos
72.078 BF2452 Red Underwing Catocala nupta

72.084 BF2462 Mother Shipton Euclidia mi

5 photos
72.084 BF2462 Mother Shipton Euclidia mi